ข่าวดีสำหรับวัยทำงาน ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์

ข่าวดีสำหรับวัยทำงาน ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ถือเป็นข่าวกันเลยทีเดียว ที่ตอนนี้ขนส่งเปิดสอบใบขับขี่ในวันเสาร์และอาทิตย์แล้ว เนื่องจากปกติจะเปิดทำการในเวลาราชการเท่านั้นกรมการขนส่งทางบก ประกาศเพิ่มทางเลือกสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน สอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ มีวันไหนบ้าง พร้อมด้วยช่องทางการจองคิว

เดือนมีนาคม 2562 กรมการขนส่งทางบกแจ้งข่าวว่า เพิ่มทางเลือกขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และอาทิตย์ จับมือภาคเอกชน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกเดือน รุ่นต่อไปอบรมวันที่ 24-25 มีนาคม นี้นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้นำคณะสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการตามขั้นตอนในการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามมาตราฐานใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2557 เป็นต้นไป โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมการขับรถอย่างปลอดภัย โดยเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น50ข้อ โดยผู้สอบต้องผ่านเกณท์ร้อยละ90 เพื่อเป็นการยกระดับของผู้ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กรมการขนส่งทางบก

โดยทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันและเวลาราชการในวันเสาร์ : จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรมในวันอาทิตย์ : จะได้รับทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)และทดสอบขับรถในสนามทดสอบโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2562 มีกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้น 12 รุ่น โดยในแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมและทดสอบทั้งสิ้นรวม 2 วัน

โดยวันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก และเข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam ส่วนในวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถ โดยใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติผู้สนใจอบรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือนกำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้

รุ่นที่ 227 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 / รุ่นที่ 228 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 229 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 / รุ่นที่ 230 วันที่ 18-20 มกราคม 2562 รุ่นที่ 231 วันที่ 16-17 กุมพาพันธ์ 2562 / รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562 / รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 /รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 /รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว!ผู้สนใจศึกษสามารถดูรายละเอียดและตารางอบรมเพิ่มเติมที่ dlt.go.th และสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือภาคเอกชนที่จัดอบรมในรุ่นนั้น ๆ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แนะนำให้คนที่มาสอบใบขับขี่ ผ่านการอบรมและนำใบผ่านการอบรม มายื่นเพื่อสอบและขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรอบรมใบขับขี่ ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โทร. 08-7917-1347 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 0-2160-1312

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.